Loading...

Retningslinjer

Retningslinjer Hjarbæk Havn.

Hjarbæk Havn har to ejere: Viborg Kommune og Viborg Sejlklub.

Den kommunale havnedel omfatter broerne 1, 2, 3 og 4 ved den sydvestvendte mole, hvor udlejning og øvrig administration varetages af Forvaltningen i Viborg Kommune. Pladslejerne i den kommunale havnedel kan anvende Sejlklubbens slæbested, miljørum, og mastekran jvf. gældende aftale med Forvaltningen. Gæste pladslejen i den kommunale havnedel tilfalder Viborg Sejlklub, der stiller klubhus faciliteter med køkken, opholds- og badefaciliteter til rådighed for gæstesejlerne. Gæste pladslejen afregnes i automaten i Klubhuset. Mobilpay kan anvendes, hvis automaten er ude af drift. Oplægning af både på Viborg Sejlklubbens areal kan kun ske efter aftale med Sejlklubben og på klubbens vilkår. Det samme er gældende for anvendelse af og parkering på Sejlklubbens vinterplads.

Havneregler for sejlklubbens havnedel

Fartøjsejere skal fortøje deres fartøj forsvarligt på den anviste plads med 2 for- og 2 agter fortøjninger, således det ikke er til ulempe for andre. Det er et krav, at der anvendes minimum 12 millimeter tovværk for- og agter, samt at der er to af fortøjningerne, der er affjedret.

Et fartøj henligger i havnen for ejerens regning og risiko, og ejeren er pligtig til, at holde sit fartøj ansvarsforsikret. Gyldig forsikringskvittering skal fremvises til Havne-/pladsudvalget inden søsætningen.

Der henvises i øvrigt til: ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne BEK nr 9139 af 15/04/2002https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22114

Bekendtgørelsen kan også ses på https://www.retsinformation.dk/ hvor BEK nr 9139 og år 2002 skal opgives.
Reglementet kan også fås i papirudgave hos formanden for Havne-/pladsudvalget.

Gældende regler for oplæg af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på Viborg Sejlklubs andel af Hjarbæk Havn.

Retningslinjer for tildeling af bådplads i Sejlklubbens havnedel i Hjarbæk

For at erhverve bådplads ved en af sejlklubbens broer kræves der fuldt medlemskab af Viborg Sejlklub.

Medlemskontingent, pladsleje og indskud fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent og pladsleje opkræves halvårsvis forud (1. april og 1. december). For fartøjsejere skal forfaldne restancer være betalt inden søsætningen.

Viborg Sejlklubs Havne-/pladsudvalg fører en offentlig tilgængelig venteliste. Medlemmer, der ønsker at stå på klubbens venteliste betaler et årligt gebyr herfor. Havne-/pladsudvalget er endvidere ansvarlig for, at havneplanen for sejlklubbens havnedel løbende opdateres og er offentlig tilgængelig.

Henvendelse vedrørende bådplads, venteliste og lignende henvises til Havne-/pladsudvalget.

Ved salg af båd kan bådpladsen ikke overdrages køberen. Fartøjsejeren bevarer sin ret til at få anvist plads, såfremt han anskaffer båd senest næstfølgende (denne-, følgende- og næstfølgende-) sæsons første maj og har erlagt fuld pladsleje. Havne-/pladsudvalget disponerer over pladsen som låneplads i den mellemliggende periode. Bådpladsejeren skal til enhver tid holde Havne-/pladsudvalget orienteret såfremt den lejede plads ikke anvendes i en periode på mere end en måned i sejlsæsonen.

Såfremt et medlem af Viborg Sejlklub har en plads i Viborg Sejlklubs del af havnen og vedkommende afgår ved døden, kan vedkommendes ægtefælle, registreret partner eller samboende ledsager overtage havnepladsen efter medlemmet, mod at den efterladte selvfølgelig bliver medlem af Viborg Sejlklub og betaler pladsleje.

Hvis der opstår tvivl om pladsejeren nu også er ejer af det pågældende fartøj, kan bestyrelsen forlange, at pladsejeren dokumenterer sit ejerskab til det pågældende fartøj ved at fremvise gyldig ansvarsforsikring lydende på pladslejerens navn.

En fartøjsejer med fast- eller låneplads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låneplads. Fartøjsejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med hensyn til erhvervelse af bådplads gælder de af generalforsamlingen til Havne-/pladsudvalget givne direktiver, herunder bl.a. at:

Havne-/pladsudvalget er ansvarlig for, at der sker en løbende opdatering af havneplanen sommeren igennem, at eventuelle ledige bådpladser besættes hurtigst muligt ud fra ventelisterne samt at Sejlklubbens venteliste løbende ajourføres. Havneplads udvalget er endvidere forpligtet til, at holde bestyrelsesrepræsentanten løbende orienteret herom.

Der skal i forbindelse med tildeling af fast plads erlægges et indskud (se gældende takstblad). Der betales ikke indskud ved tildeling af låneplads.

Medlemmer, der allerede har fast plads i havnen, har fortrinsret til at bytte denne med en ledig bleven plads af passende størrelse, før overdragelse til et medlem fra ventelisten kan finde sted. Ønske om omfordeling til anden fast plads sker ligeledes via venteliste. Tilbydes man en passende plads som ønsket på ventelisteblanket, tages man af ventelisten, og der kan ansøges på ny.

Bådejernes ønsker søges imødekommet i forbindelse fastlæggelsen af den “nye havneplan” der fastlægges senest 1. Februar før den kommende sæson.

Bådejeren har ansvaret for at egen båd kan holdes inden for arealet af den enkelte plads, og skal holde Havne-/pladsudvalget orienteret hurtigst muligt såfremt der skiftes til anden båd.

Havne-/pladsudvalget har ret til at omfordele pladserne (fast og låneplads) under hensyntagen til bådens størrelse, for at sikre bedst mulig udnyttelse af pladserne og for klubbens fælles bedste.

Ønske om optagelse på venteliste til bådplads eller omfordeling til anden plads sker ved, at ansøgeren udfylder Havne-/pladsudvalgets blanket om optagelse på Sejlklubbens venteliste.

Blanketten ligger på sejlklubbens hjemmeside, i klubhuset og kan også fås ved henvendelse til Havne-/pladsudvalgets medlemmer.

Blanketten sendes til sejlklubbens kasserer. Ansøgeren bliver først optaget på ventelisten, når betalingen er indgået på sejlklubbens konto. Formanden for Havne-/pladsudvalget drager omsorg for, at ventelisten opdateres og findes som frit tilgængeligt opslag i sejlklubben og i skabet på miljørummet.

Bestyrelsen for Viborg Sejlklub