Loading...

Vedtægter

VEDTÆGTER i pdf. format

VEDTÆGTER FOR VIBORG SEJLKLUB

Nærværende vedtægt er udarbejdet på grundlag af Dansk Sejlunion og Dansk Idræts Forbunds standardvedtægter.

§ 1 – Klubbens navn, hjemsted og logo

Klubbens navn er Viborg Sejlklub. Klubben er hjemmehørende i Viborg Kommune.

Klubben er stiftet 22. april 1941.

Klubbens stander er hvid med rødt V, deri et blåt anker. Klubbens emblem er standeren i emalje; hue-emblem er en sort oval med standeren i midten og bogstaverne VS.

Viborg Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion og Viborg Idrætsråd og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 – Klubbens formål

Klubbens formål er at fremme sejlsporten, hvilket bl.a. søges opnået ved:

• at skaffe fritidssejlere så gode forhold som muligt
• at yde medlemmerne vejledning med hensyn til sejlads, vedligeholdelse og istandsættelse af både,
• at foranstalte kapsejladser og fællesture
• samt at samle medlemmerne til sammenkomster, der kan styrke fællesskabet og sammenholdet i klubben.
• at drive og vedligeholde sejlklubbens del af Hjarbæk Havn

§ 3 – Medlemskab

Som medlemmer optages:

• Alle personer over 18 år kan optages som seniormedlemmer.
• Alle, der ønsker havneplads i sejlklubbens del af Hjarbæk Havn (se § 4) skal være medlem af Viborg Sejlklub
• Alle i alderen 8-18 år kan optages som juniormedlemmer.
• Personer over 70 år, der gennem mindst 10 år har været aktive bådejere og medlem af Viborg Sejlklub, kan søge bestyrelsen om et pensionistmedlemskab. Pensionistmedlemskab giver samme rettigheder som seniormedlemskab i forhold til klubbens aktiviteter og generalforsamling. Kontingent udgør 50% af et seniormedlemskab.
• Ingen med gæld til klubben kan optages som medlem.
• Indmeldelse sker til bestyrelsen, der afgør optagelsen.
• Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

§ 4 – Klubben og Hjarbæk Havn

Viborg Sejlklub ejer den nordlige del af Hjarbæk Havn. Sejlklubben råder over et antal bådpladser, klubhus, slæbested og land areal.

Klubbens ejendom og materiel står under medlemmernes beskyttelse.

Alle, der ønsker at få plads i Viborg Sejlklubs del af havnen skal være medlem af sejlklubben. Øvrige regler og bestemmelser vedr. havnen fastsættes i havneregulativet.

§ 5 – Kontingent og pladsleje

Medlemskontingent, indskud og pladsleje fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskontingentet opkræves halvårligt pr. 1. april og 1. december.

Pladsleje opkræves halvårligt pr. 1. april.

Vinter pladsleje opkræves pr. 1. december.

Ved eksklusion eller udmeldelse tilbagebetales allerede indbetalt kontingent/pladsleje ikke.

§ 6 – Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af revisor, og det forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Revisor kan til enhver tid efterse regnskab og beholdning.

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive regnskab for det forløbne år samt status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges med revisionspåtegning den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7 – Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen samt mindst ti medlemmer er tilstede.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i sidste halvdel af februar, og den indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

Kun aktive over 18 år og pensionistmedlemmer, som er personligt tilstede, og som ikke er i restance, har stemmeret.
Dog kan klubbens juniormedlemmer indrømmes stemmeret i spørgsmål omfattende juniorarbejdet. Generalforsamlingens dirigent skal ved afstemning om sådanne spørgsmål klart tilkendegive hvorvidt juniorer har stemmeret.

Almindelige beslutninger kræver simpelt flertal.

Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 2/3-dele af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men afstemningen skal, såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det, foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne sag ikke optages igen på samme generalforsamling.

§ 8 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg: Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af mindst fire fartøjsejere. Valgene foretages således:
Formand i lige år/kasserer i ulige år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for to år og én bestyrelsessuppleant for et år.
7. Valg af én revisor for to år og 1 revisorsuppleant for et år.
8. Nedsættelse af udvalg.
9. Drøftelse af plan for det kommende år.
10. Eventuelt

§ 9 – Udvalgsarbejde

Viborg Sejlklubs daglige arbejde er organiseret i en række udvalg, der nedsættes på et årligt møde. Bestyrelsen har mindst en kontaktperson i hvert udvalg. Bestyrelsens kontaktperson til havne/plads udvalget, indgår på lige fod med andre medlemmer i udvalget.

§ 10 – Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af seks medlemmer, samt lederen af klubbens juniorarbejde, der udpeges af bestyrelsen. Juniorlederen som er udpeget af bestyrelsen til at deltage i bestyrelsesmøder, har ikke stemmeret i bestyrelsen og heller ikke kan konstitueres til poster i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med følgende poster:

• Næstformand
• Sekretær
• Kontaktpersoner til klubbens faste udvalg

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden repræsenterer klubben udadtil, og er i retsforhold berettiget til sammen med kassereren at tegne klubben. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og ordinær generalforsamling. Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes forfald.

Kasserer hvervet kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Kassereren fører medlemsprotokol, indkræver kontingent, pladsleje m.v., betaler klubbens udgifter, fører og aflægger klubbens regnskab.

Sekretæren fører protokollen ved alle møder og fører klubbens korrespondance.

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsender begrundet begæring herom til bestyrelsen. l sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter anmodningen.

Indkaldelse sker skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af årsag samt forslag til behandling.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 – Eksklusion

Medlemmer i restance udover 30 dage kan uden videre ekskluderes.

Såfremt et medlem overtræder klubbens vedtægter, skandaliserer klubben eller ødelægger klubbens ejendele, er bestyrelsen bemyndiget til at idømme karantæne evt. eksklusion. Eksklusion efter denne regel kan kun ske efter at bestyrelsen har hørt medlemmet og truffet beslutning med 2/3-deles flertal.

Medlemmet har krav på, at eksklusionen tages op ved førstkommende ordinære generalforsamling. Et sådan krav har ikke opsættende virkning for eksklusionen.

Enhver eksklusion gælder indtil den hæves af den ordinære generalforsamling.

§ 14 – Opløsning

Viborg Sejlklub kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer stemmer imod.

Ved opløsning stilles klubbens midler og effekter til rådighed for sejlsportens fremme.

______________________________________________________________________________
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. august 1990.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2001.
Vedtægterne er senest ændret 25. februar 2014
Vedtægterne er senest ændret 23. februar 2016
Vedtægterne er senest ændret 26. februar 2019