Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Viborg Sejlklub Gældende regler for oplæg af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på Viborg Sejlklubs andel af Hjarbæk Havn:

Det oplyses hermed at det er vedtaget på Viborg Sejlklubs generalforsamling den 28. februar 2017 at Viborg Sejlklub vil gøre brug af Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne jf. Bek. nr. 9139 af 15. april 2002 med hensyn til oplægning af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse, med følgende ordlyd: 2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v. 2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger. Al oplægning af fartøj, stativ, vogne eller andet udstyr i eller på havnen kan kun ske ved forudgående aftale med formand for Havne/plads eller for sejlende fartøjer i henhold til regler for gæstesejlere og for autocampere i henhold til regler for autocampering. Navn mv. på formand i Havne/plads kan findes på Viborg Sejlklub hjemmeside ”Viborg Sejlklub.dk” og på opslag ved klubhus.

____________________________________________________________________

Retningslinjer for tildeling af bådplads i Sejlklubbens havnedel i Hjarbæk

For at erhverve bådplads ved en af sejlklubbens broer kræves der fuldt medlemskab af Viborg Sejlklub.

Medlemskontingent, pladsleje og indskud fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingent og pladsleje opkræves halvårsvis forud (1. april og 1. december). For fartøjsejere skal forfaldne restancer være betalt inden søsætningen.

Viborg Sejlklubs Havne-/pladsudvalg fører en offentlig tilgængelig venteliste. Medlemmer, der ønsker at stå på klubbens venteliste betaler et årligt gebyr herfor. Havne-/pladsudvalget er endvidere ansvarlig for, at havneplanen for sejlklubbens havnedel løbende opdateres og er offentlig tilgængelig.

Henvendelse vedrørende bådplads, venteliste og lignende henvises til Havne-/pladsudvalget.

Ved salg af båd kan bådpladsen ikke overdrages køberen. Fartøjsejeren bevarer sin ret til at få anvist plads, såfremt han anskaffer båd senest næstfølgende (denne-, følgende- og næstfølgende-) sæsons første maj og har erlagt fuld pladsleje. Havne-/pladsudvalget disponerer over pladsen som låneplads i den mellemliggende periode.

Såfremt et medlem af Viborg Sejlklub har en plads i Viborg Sejlklubs del af havnen og vedkommende afgår ved døden, kan vedkommendes ægtefælle, registreret partner eller samboende ledsager overtage havnepladsen efter medlemmet, mod at den efterladte selvfølgelig bliver medlem af Viborg Sejlklub og betaler pladsleje.

Hvis der opstår tvivl om pladsejeren nu også er ejer af det pågældende fartøj, kan bestyrelsen forlange, at pladsejeren dokumenterer sit ejerskab til det pågældende fartøj ved at fremvise gyldig ansvarsforsikring lydende på pladslejerens navn.

En fartøjsejer med fast- eller låneplads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låneplads. Fartøjsejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med hensyn til erhvervelse af bådplads gælder de af generalforsamlingen til Havne-/pladsudvalget givne direktiver, herunder bl.a. at:

Havne-/pladsudvalget konstituerer sig med en formand senest 14 dage efter generalforsamlingen blandt de valgte medlemmer i udvalget.

Formanden er ansvarlig for, at der sker en løbende opdatering af havneplanen sommeren igennem, at eventuelle ledige bådpladser besættes hurtigst muligt ud fra ventelisterne samt at Sejlklubbens venteliste løbende ajourføres. Formanden er endvidere forpligtet til, at holde bestyrelsesrepræsentanten løbende orienteret herom.

Der skal i forbindelse med tildeling af fast plads erlægges et indskud (se gældende takstblad). Der betales ikke indskud ved tildeling af låneplads.

Medlemmer, der allerede har fast plads i havnen, har fortrinsret til at bytte denne med en ledig bleven plads af passende størrelse, før overdragelse til et medlem fra ventelisten kan finde sted.

Bådejernes ønsker søges imødekommet i forbindelse fastlæggelsen af den “nye havneplan” umiddelbart efter den årlige generalforsamling.

Havne-/pladsudvalget har ret til at omfordele pladserne (fast og låneplads) under hensyntagen til bådens størrelse og for at sikre bedst mulig udnyttelse af pladserne.

Ønske om optagelse på venteliste til bådplads sker ved, at ansøgeren udfylder Havne-/pladsudvalgets blanket om optagelse på Sejlklubbens venteliste.

Blanketten ligger på sejlklubbens hjemmeside, i klubhuset og kan også fås ved henvendelse til Havne-/pladsudvalgets medlemmer.

Blanketten sendes til sejlklubbens kasserer. Ansøgeren bliver først optaget på ventelisten, når betalingen er indgået på sejlklubbens konto. Formanden for Havne-/pladsudvalget drager omsorg for, at ventelisten opdateres og findes som frit tilgængeligt opslag i sejlklubben og i skabet på miljørummet.

Bestyrelsen for Viborg Sejlklub

________________________________________________________________________

Klubbladet udkommer snart, vi ønsker at få indvielsen af den nye bro med i bladet, så glæd jer i ventetiden. Vh. Karin

Indbydelse til indvielse af broen ved VCR.

Torsdag den. 24 september 2020 kl. 16.00.

Viborg Søndersø, ud for VCR.

I anledning af at vi fået udskiftet broen hvor der foregår sejlads med handicap venlige både med deltagelse af patienter fra VCR.

Hvor vi kan sige tak til vores sponsor, og byde på en grillpølse og lidt drikkevare.

Der bydes velkommen, af udvalget for 2.4mR. Afd.

Formanden for Viborg sejlklub, vil holde en takketale.

Vores nye ledsager båd skal døbes.

Morten servere grillpølse og øl, vin og vand.

2.4mR. Afd.

Viborg sejlklub.

Jan Fig,

Email: fig36d@gmail.com

Mobil. 40171582.


Stativer på plads & bådoptagning

http://viborgsejlklub.dk/wp-content/uploads/Stativer-på-plads-Tordenskjolds-soldater.pdf

Stativerne sættes på plads d.24-10 kl.13,00
Bådene skal stort set stå det samme sted som sidste år, der kan dog blive tale om enkelte tilretninger
af hensyn til kranens arbejde.
Det forventes at alle der skal have deres båd til at stå på vinterpladsen, møder op, eller sender en
stedfortræder.

Bådoptagning d. 31-10 kl. 8,00
Vi starter som sædvanlig optagningen ved Æblehaven / Toiletbygningen og fortsætter med række 1-
2-3og 4 i en rækkefølge der er bedst for kranens arbejde.
Alle der skal have båden på land, skal være til stede i god tid, og være opmærksom på når det er ens
tur, så vi undgår unødig vente tid.
Kranen vil som sædvanlig være tilknyttet faste hjælpere, men det forventes at alle giver en hånd.
Vi gør opmærksom på, at det er ejerens ansvar, at stropperne er placeret rigtig, og hvis det er
nødvendig med spring, at der er tovværk til stede.
Sikkerhed.
Det er vigtigt at uvedkommende ikke opholder sig inden for kranens arbejdsområde, og vi må alle
være opmærksomme på, at dette ikke sker.
Med venlig hilsen.
Havne-/ Pladsudvalget 

 


 

Til havnepersonale, havnebestyrelser, havnefogeder og -ejere

 

Juninummeret af Havnemagasinet FLID & FAKTA er netop udkommet, du kan læse bladet online her.

 

I dette nummer kan du læse om bl.a.:

– Vildledning om trykimprægneret træ med krom, der er godkendt til brug i havvand, det findes ikke

– Sundby Mors Havn, hvor 120 meter mole rev sig løs i orkan.
– Udsigt til vækst og turisme i Stubbekøbing Havn
– Ny vejledning til campingreglementet er forvirrende
– Svar fra advokaten: Vi har ikke afholdt generalforsamling, ændrer det vores rolle som bestyrelse?
– Brand i både, hvad har vi lært?
– Wi-Fi i havnen: Rungsted Havn fik styr på signalet

 

Deadline for input til næste nummer af Havnemagasinet FLID & FAKTA er 2. september 2020. Har I et teknisk spørgsmål, er I velkommen til at skrive til Teknisk Brevkasse på e-mail: redaktion@flidhavne.dk


Bådplads.

Da vi har nogle der står på ventelisten, og gerne vil have en fast-, eller en låne-plads, vil vi gøre opmærksom på, hvad der står i retningslinjerne hvis man har solgt sin båd, eller man ikke selv vil benytte pladsen i en periode.

En fartøjsejer med fast- eller låne-plads, der af en eller anden grund ikke får sin båd i vandet ved søsætningen/tænker på at sælge, er forpligtet til at orientere Havne-/pladsudvalget herom, så udvalget straks kan disponere over pladsen. Hvis båden ikke er søsat inden den 15. maj, disponerer Havne-/pladsudvalget over pladsen som låne-plads. Fartøjs-ejeren skal herefter mindst 14 dage forud for søsætning give Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med venlig hilsen

Havne / Pladsudvalget.

_________

Slibemaskine/ Støvsuger.

Der er nu indkøbt endnu en støvsuger og slibemaskine, så vi nu råder over 3. stk Der alle kan lånes af klubbens medlemmer til klargøring af båd.

Prisen for lån er stadig forbrugte skiver 10. kr. alm. skiver 20 kr. for netskiverne det koster mindst 20. kr. (Ved brug af Netskiver skal der bruges mellem sål)

Hvis man låner udstyr med hjem, skal der gøres opmærksom på, at der ifølge bestyrelsesbeslutning ikke er tilladt at fjerne udstyret fra klubben uden at kontakte undertegnede Børge List, lige som afregning også skal ske til samme MobilePay nr. 45 891 kan benyttes  ( Husk Navn)

Man skal selv sørge for tømning/ udskiftning af støvposer, ligesom brugte skiver skal fjernes.

Hvis man fjerner maskinerne fra pladsen henstilles der til at man snarest efter endt arbejde bringer dem tilbage til klubben.
Børge List
23 39 25 06 
bmblist@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

Skruer.

Så er der igen gratis skruer i klubben til fri afbenyttelse i værkstedet i klubhuset.
Den venlige leverandør er Jørgen Schrøder og Mercantec.

____________________________________________________________________

Vedrørende betaling med MobilePay.

Man kan benytte MobilePay nr. 45 891 til betaling for autocamper- kran og slæbested- havnepenge samt køb af slibeskiver og klubstander.

Med venlig hilsen.
Børge List

_____________________________________________________________________

Viborg Sejlklub er blevet medlem af Danske Tursejlere.

Bliv medlem i Danske Tursejlere

Er du fritidssejler, kan du melde dig ind i Danske Tursejlere på flere måder:

KLUBMEDLEMSSKAB
Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 345,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

ENKELTMEDLEMMER
Som enkeltmedlem betaler du 395,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle øvrige medlemsfordele.

TIL DIG DER IKKE HAR EGEN BÅD
Du modtager vores blad 3-4 gange årligt og betaler 220,- kr. Du har medlemsfordelene men ikke ansvarsforsikring.

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiges en indmeldelsesblanket. Herefter fremsendes girokort på kontingentet, der er kr. 350,00 pr. år. Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal indeholde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 345,- for sit personlige medlemskab. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 10.000.000,-. Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år.
Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Ønsker du at blive medlem af Danske Tursejlere, og du ved, at din klub allerede er medlem, så kontakt den person i din klub, der har kontakten til Danske Tursejlere. Så sørger vi for det videre forløb.

_____________________________________________________________________________               Så er klubtøjet klar til bestilling, der vil komme prøver op i Viborg sejlklubs lokaler, samt bestillings sedler, tøjet kan også bestilles på mail ved Jørgen Skrøder skroeder@youmail.dk 

Klubtøj i pdf format

 

——————————————————————————————————————–

Medlemsinformationer til Viborg Sejlklub.

Adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde adresse ændring til Viborg Sejlklub.

E-mail adresse ændring.
Det er medlemmernes eget ansvar, at melde E-mail adresse ændring til Viborg Sejlklub, såfremt man fortsat ønsker E-mail fra sejlklubben, bl.a. den eneste måde man nu får klubbladet på.

——————————————————————————————————————–

Facebook

Ud over 2,4 mR afdelingen og Ungdoms afdelingen er Viborg Sejlklub nu også kommet på Facebook under navnet: Viborg Sejlklub Hjarbæk havn

Kan du ikke komme ind er her et link.

——————————————————————————————————————–

Flagregler for lystfartøjer og andre fartøjer.

——————————————————————————————————————–